מועצה אזורית שער הנגב

ועדת הנחות במיסים

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לבניין חדש /ריק בשנת הכספים

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג – 1993

(תקנות פרק ה סעיפים 12, 13, 14)

פרטי המבקש (בעל שמחזיק בבניין)

מספר זהות שם המשפחה השם הפרטי שם האב תאריך הלידה המין המצב האישי
שנה חודש יום
מען טלפון
היישוב הרחוב מספר הבית מיקוד מספר גוש מספר החלקה בית עבודה
מען טלפון

פרטי הבניין (עבורו מבוקשת הנחה)

מען הבית
מספר. חן. הנכס השכונה / הרחוב מספר הבית מיקוד מספר גוש מספר החלקה
מען הבית

תאריך גמר בניה (לגבי בניין חדש יש לצרף טופס 4)

גודל הבניין ברוטו במ"ר, ייעוד הבניין

הריני מצהיר בזה כי:

 1. בניין חדש ריק (עד 6 חודשים) הצהרת הבעלים שמחזיק בבניין

  1. אני הח"מ מחזיק בבניין
  2. אני הח"מ בעליו הראשון של הבניין
  3. הבניין חדש בנייתו הסתיימה והוא ראוי לשימוש מתאריך
  4. הבניין סגור ואין משתמשים בו מתאריך
  5. הנימוקים לבקשה המצדיקים את אי אכלוס הבניין
  תאריך שם המחזיק בבניין חתימה
 2. בניין חדש ריק (מעל 6 חודשים ועד 18 חודשים), הצהרת הקבלן והבעלים שמחזיק בבניין

  1. אני הח"מ הקבלן, שבנה את הבניין
  2. אני הח"מ הבעלים והמחזיק של הבניין
  3. הבניין חדש /בנייתו הסתימה והוא ראוי לשימוש מתאריך
  4. הבניין סגור, ואין משתמשים בו מתאריך
  5. אושרה/ לא אושרה לי הנחה עפ"י סעיף א' לתקנות עבור בניין חדש ריק עד 6 חודשים
  6. הנימוקים לבקשה המצדיקים את אי איכלוס הבניין
  תאריך שם המחזיק בבניין חתימה
 3. בניין ריק אחר (עד 6 חודשים) הצהרת המחזיק בבניין

  1. אני הח"מ מחזיק בבניין
  2. בעליו של הבניין הוא מתאריך עד תאריך
  3. הבניין ריק ואין משתמשים בו ברציפות מתאריך עד תאריך
  4. הנכס מעלום לא קיבל הנחה של בניין ריק
  5. פירוט הנימוקים לבקשה המצדיקים את הפסקת השימוש במבנה
  תאריך שם המחזיק בבניין חתימה